دی ۲۸, ۱۳۹۴
internet-security

چه کسی در حال استفاده از اینترنت من است؟

گاهی با دیدن حجم مصرفی ماهانه خود متعجب میشویم و با وجود اینکه میدانیم چنین حجمی را مصرف نکردیم اما شرکت ارائه دهنده اینترنت ISP از پذیرفتن این مورد امتناع میکند و به طور قطع میگوید که چنین حجمی را مصرف کرده ایم.حال مقصر کیست؟ در چنین مواردی یکی از […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۴
امنیت شبکه بی سیم

تامین امنیت در شبکه های بیسیم

عواملی که امنیت در شبکه های بیسیم را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨنﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : ۱.ﺳﺎرﻗﺎن(thefts):ﺳﺎرﻗﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻔﻮذ و ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ ﺗـﺎ داده ﻫـﺎ   واﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻫـﺪاف اﯾـﻦ […]