خرداد ۱۸, ۱۳۹۴
npn-pnp-symbols - Digispark

انواع ترانزیستورها

ترانزیستورها یک دستگاه نیمه هادی با سه درگاه الکتریکی می‌باشند. یکی از این درگاه‌ها برای کنترل ولتاژ یا جریان دو درگاه دیگر است. ترانزیستورها در درجه اول برای تقویت سیگنال‌های الکتریکی یا در عمل به عنوان سوئیچ‌ها در مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شوند. ترانزیستورها را می‌توان تقریبا در هر قطعه از تجهیزات […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴
انواع-ترانزیستور-دیجی-اسپارک

انواع ترانزیستور

ترانزیستورها یک دستگاه نیمه هادی با سه پایانه الکتریکی می باشند. یکی از این پایانه ها برای کنترل ولتاژ یا جریان دو پایانه دیگر است. ترانزیستورهادر درجه اول برای تقویتسیگنال های الکتریکییادر عملبه عنوانسوئیچ ها درمدارهای الکترونیکی استفاده می شوند. ترانزیستورهارا می توانتقریبا در هرقطعه از تجهیزاتالکترونیکیمدرنیافت. اشکال ترانزیستور از دو […]