شهریور ۹, ۱۳۹۴

تلفظ کلمات از طریق تنفس انسان

صحبت کردن راه انتقال مفاهیم ذهنی به افراد دیگر است اگر ساتفاده از زبان نبود انتقال مفاهیم با استفاده از شکل ها و نقاشی ها میسر می شد بنابراین عده ای از افراد به علت مشکلات معلولیت و ناتوانی قادر به صحبت کردن و انتقال این مفاهیم نیستند بنابراین با […]