آبان ۳, ۱۳۹۴
رباتی به نام Talking-Ally برای جلب توجه انسان پس از قطع ارتباط

رباتTalking-Ally برای جلب توجه انسان پس از قطع ارتباط

ممکن است در حال صحبت با فردی باشید و به نگاه با شنیدن صدایی و یا یک حرکت محیطی توجه شما به اطراف جلب شود. در همین زمان رشته سخن پاره می‌شود و ممکن است از ادامه صحبت صرفنظر کنید. بناربراین بسیاری از افراد از این موضوع به شدت ناراحت […]