دی ۴, ۱۳۹۳

تجربه پرواز امن با ربات جیمبال

ربات های پرنده نقاط ضعفی دارند، سنسورهای آن ها و قطعات تشکیل دهنده ی آن ها بسیار حساس هستند. علاوه بر اینکه خطر سقوط آن ها را تحدید می کند، عواملی مانند برخورد با اجسام دیگر هم بسیار مهم می باشند. ادرین بریود (Adrien Briod) و ماریزوس (Przemyslaw Mariusz) طراحان […]