مهر ۷, ۱۳۹۴

رباتی کوچک به شکل سوسک

اگر دنیای امروز را دنیای ربات‌ها بنامیم چیز زیادی نگفته‌ایم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه چیز در ماشینی شدن است و ربات‌های مختلفی نیز طراحی وتولید شده است که می‌توان به تولید ربات‌هایی به اندازه یک بند انگشت تا ربات هایی شبیه انسان اشاره کرد. هدف اصلی تمام […]