مرداد ۱۱, ۱۳۹۴
زمانبندی تغییرات چراغ راهنمایی در خودروهای BMW

زمانبندی تغییرات چراغ راهنمایی در خودروهای BMW

یکی از مشکلات هنگام رانندگی و جاده ترافیک و چراغ قرمز است. این مساله در شهرهای بزرگ و سیرهای پرترافیک یک مشکل جدی است بنابراین همواره رانندگان سعی دارند مسیرهایی را انتخاب کنند که از ترافیک کمی برخوردار باشند. تمامی رانندگان ایستادن پشت چراغ قرمز را دوست ندارند و این […]