دومین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا iot در ایران – کلاس اینترنت اشیا با رزبری پای Raspberry pi – دیچی اسپارک

دومین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا iot در ایران - کلاس اینترنت اشیا با رزبری پای Raspberry pi - دیچی اسپارک

دومین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا iot در ایران – کلاس اینترنت اشیا با رزبری پای Raspberry pi – دیچی اسپارک

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه