شهریور ۳, ۱۳۹۴
تبر جدیدی به نام Vipukirves Leveraxe

تبر جدیدی به نام Vipukirves Leveraxe

شکستن چوپ وهیزم و درست کردن اتش رسم پیشینیان است و ما نیز از آن استفاده می کنیم. از زمان انسان های اولیه تا کنون بیش از هزار سال می گذرد ولی نیاز به چوب وآتش و تبر احساس می شود. تبر یکی از اولین ابزار‌های اولیه ایجاد شده توسط […]