برچسب -دیجی ربات:میکروربات‌های جدید کنترل از راه دور برای عملیات پزشکی