بهمن ۱, ۱۳۹۴
tux-shell-script-644x250-1-1

سیر تکامل شل های unix/linux

کارسختی است که در مورد تکامل یا تاریخه شل های لینوکسی و یونیکسی بخواهیم مطلبی بیان کنیم و همچنین این موضوع از آن دست مطلب هایی است که بسیار وسیع است و باید چندین صفحه فقط برای یکی از شل ها نوشته شود که به خودی خودی بر حجم مطلب […]