نمایشگر OLED پروژه های آردوینو

آموزش راه‌اندازی ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش دوم

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino
نوشته شده توسط علیرضا قربانی

آموزش راه‌اندازی ماژول نمایشگر OLED آردوینو

در قسمت اول از سری آموزش‌های OLED ، به طریقه اتصال OLED به Arduino و همچنین نمایش ساده یک متن در نمایشگر پرداختیم. در این قسمت به توضیح توابع کتابخانه U8glib خواهیم پرداخت و در قسمت‌های بعدی نیز پروژه‌های نسبتا پیچیده با نمایشگر OLED انجام می‌دهیم. با مرجع تخصصی آردوینو ، دیجی اسپارک همراه باشید.

 

drawLine

ساختار تابع به صورت زیر می‌باشد:

 

u8g.drawLine ( u8g_uint_t x1, u8g_uint_t y1, u8g_uint_t x2, u8g_uint_t y2)

 

توسط این تابع خطی از مختصات (x1,y1)که مختصات شروع می‌باشد به مختصات (x2,y2) که مختصات پایان می‌باشد رسم می‌شود.  از این تابع باید در  “حلقه‌ی سم” استفاده شود.

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawLine (7, 10, 40,55);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 

و در اجرا همانند زیر می‌باشد :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو

عمل‌کرد تابع drawLine

 

drawHLine

ساختار آن همانند قطعه کد زیر می‌باشد :

u8g.drawHLine ( uint8_t x, uint8_t y, u8g_uint_t w)

توسط این تابع خطی افقی از مختصات x و y ، از سمت چپ به راست به طول w  رسم می‌شود. از این تابع می‌بایست در “حلقه رسم” استفاده شود.

مثال:

#include <U8glibU8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }

void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawHLine (20,29, 50);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو

عمل‌کرد تتابع drawHLine

 

 

drawVLine

این تابعی دارای ساختاری به شکل زیر می‌باشد :

drawVLine(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t h)

این تابع خطی عمودی از مختصات x و y از بالا به پایین به ارتفاع h رسم می‌کند. از این تابع نیز باید در “حلقه‌ی رسم نوشته شود”.

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawVLine (10, 29, 50);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو

عمل‌کرد تابع drawVLine

 

 

drawBox

ساختار تابع مطابق  شکل زیر می‌باشد :

drawBox(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h)

این تابع مستطیلی ( تو پر ) از مختصات x و y به طول w و به ارتفاع h رسم می‌کند. این تابع نیز همانند بقیه توابع گرافیکی باید درون “حلقه رسم” نوشته شود.

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }

void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawBox (10, 12, 20, 30);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawBox

 

drawFrame

این تابع کادری از مخصات x و y ، به طول w و ارتفاع h رسم می‌کند. از این تابع درون “حلقه رسم استفاده می‌شود ”

ساختار تابع به شکل زیر می‌باشد :

drawFrame(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h)

 

مثال:

#U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawFrame (10, 12, 30, 20);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawFrame

 

 

 

 

درباره نویسنده

علیرضا قربانی

علیرضا قربانی هستم دانشجوی مهندسی پزشکی. چیزهای خیلی زیادی رو در دنیا دوست دارم. یک گیک هستم و یشه گفت یک هکر. نه به معنی دزدی پسورد و ایمیل مردم. به معنی عشق به دونستن و عشق به تحقیق درباره خیلی از چیزهایی که می بینم و می‌شنوم. اگر بخوام علاقه‌مندی‌ درجه یکم رو نام ببرم میتونم بگم برنامه نویسی و بعد از اون امبدد سیستم ها.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۷ دیدگاه