نمایشگر OLED پروژه های آردوینو

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش پنجم

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino
نوشته شده توسط علیرضا قربانی

در این قسمت به ادامه‌ی آموزش توابع کتابخانه U8glib به منظور راه‌اندازی OLED می‌پردازیم. با مرجع تخصصی آردوینو ، دیجی اسپارک همراه باشید .

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش اول 

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش دوم

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش چهارم

setFont

توسط این تابع می‌توان فونت متنی که می‌خواهیم بر روی روی OLED نمایش دهیم را تغییر دهیم .ساختار این تابع به صورت زیر می‌باشد:

setFont(const u8g_fntpgm_uint8_t *font)

از این تابع باید در ابتدازی “حلقه رسم” یا درون setup برنامه استفاده شود.

تعدادی از فونت‌های قابل استفاده به صورت زیر می‌باشند:

فونت با ارتفاع ۳۵پیکسل:

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۳۰ پیکسل:

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۲۹ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۲۶ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۲۵ پیکسل :

 


آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

 

فونت با ارتفاع ۲۴ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۲۱ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۲۰ پیکسل:

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۸ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۷ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۴ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

فونت با ارتفاع ۱۳ پیکسل:

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۲ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۱ پیسکل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۱۰ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۹پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۸ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۷ پیکسل :

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

فونت با ارتفاع ۶ پیکسل :آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

 

drawRBox

این تابع مستطیلی توپر با لبه‌های گرد رسم می‌کند. ساختار تابع به شکل زیر می‌باشد.

drawRBox(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h, u8g_uint_t r)

 

x و y مختصات شروع رسم مستطیل ، w مقدار طول ، h مقدار ارتفاع مستطیل و r شعاع گردی لبه‌ها را مشخص می‌کند.

برای مقدار دهی r باید شرایط زیر را در نظر بگیریم:

w >= 2*(r+1)     ,     h >= 2*(r+1)

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 Serial.begin (9600);
 }

void loop ()
 {
 Serial.println (u8g.getPrintCol ());
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {

  u8g.setFont (u8g_font_osb18);
  u8g.drawRBox (10, 10, 100, 40, 5);

  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

در مثال فوق مستطیلی توپر به طول ۱۰۰ و ارتفاع ۴۵ در مختصات x=10 ,  y=10 و با لبه‌ی گردی به شعاع ۵ رسم می‌کند.

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

 

drawRFrame

این تابع کادری با لبه‌های گرد بر روی OLED ٰرسم می‌کند.ساحتار تابع به صورت زیر می‌باشد:

drawRFrame(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, u8g_uint_t w, u8g_uint_t h, u8g_uint_t r)

x و y مختصات شروع رسم کادر، w مقدار طول ، h مقدار ارتفاع مستطیل و r شعاع گردی لبه‌ها را مشخص می‌کند.

برای مقدار دهی r باید شرایط زیر را در نظر بگیریم:

w >= 2*(r+1)     ,     h >= 2*(r+1)

 

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 Serial.begin (9600);
 }

void loop ()
 {
 Serial.println (u8g.getPrintCol ());
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {

  u8g.setFont (u8g_font_osb18);
  u8g.drawRFrame (10, 10, 100, 40, 5);

  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 


آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

درباره نویسنده

علیرضا قربانی

علیرضا قربانی هستم دانشجوی مهندسی پزشکی. چیزهای خیلی زیادی رو در دنیا دوست دارم. یک گیک هستم و یشه گفت یک هکر. نه به معنی دزدی پسورد و ایمیل مردم. به معنی عشق به دونستن و عشق به تحقیق درباره خیلی از چیزهایی که می بینم و می‌شنوم. اگر بخوام علاقه‌مندی‌ درجه یکم رو نام ببرم میتونم بگم برنامه نویسی و بعد از اون امبدد سیستم ها.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۲ دیدگاه

  • سلام
   با توجه به نوع کتابخانه مورد استفاده دستورات متفاوت است و باید خودتان بررسی کنید. به عنوان مثال می‌توانید از دستور ; ()clear_screen استفاده نمایید.