نمایشگر OLED پروژه های آردوینو

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش چهارم

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino
نوشته شده توسط علیرضا قربانی

در این پست به شرح ادامه توابع کتابخانه U8glib برای راه‌اندازی نمایشگرOLED می‌پردازیم. با مرجع تخصصی آردوینو ، دیجی اسپارک همراه باشید.

 

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش اول

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش دوم

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم

 

 

 

drawEllipse

از این تابع برای رسم بیضیاستفاده  می‌شود و دارای دو ساختار می‌باشد :

ساختار اول:

drawEllipse(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry)

 

در این ساختار بیضی به مرکز x0 و y0  و به شعاع rx و ry رسم می‌شود.

 

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawEllipse (30, 30, 10, 30);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawEllipse

 

 

ساختار دوم:

drawEllipse( u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry, uint8_t opt)

 

در این ساختار نیز بیضی ‌ای به مرکز x0 ,y0 و شعاع rx و ry رسم می‌شود با این تفاوت که می‌توان قسمتی از ناحیه دلخواه بیضی را رسم نمود.

مقادیر مجاز برای opt:

 • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT ( ناحیه اول بیضی)
 • U8G_DRAW_UPPER_LEFT (ناحیه دوم بیضی)
 • U8G_DRAW_LOWER_LEFT (ناحیه سوم بیضی)
 • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT ( ناحیه چهارم بیضی)
 • U8G_DRAW_ALL

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

نواحی یک بیضی

 

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawEllipse (30, 30, 10, 30, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

 

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawEllipse

 

 

drawFilledEllipse

این تابع به یک لوزی تو پر رسم می‌کند و همانند تابع تابع drawEllipse دارای  دو ساختار می‌باشد:

ساختار اول:

drawEllipse(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry)

در این ساختار بیضی به مرکز x0 و y0  و به شعاع rx و ry رسم می‌شود.

 

ساختار دوم:

drawEllipse( u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rx, u8g_uint_t ry, uint8_t opt)

در این ساختار نیز بیضی ‌ای به مرکز x0 ,y0 و شعاع rx و ry رسم می‌شود با این تفاوت که می‌توان قسمتی از ناحیه دلخواه بیضی را رسم نمود.

مقادیر مجاز برای opt:

 • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT ( ناحیه اول بیضی)
 • U8G_DRAW_UPPER_LEFT (ناحیه دوم بیضی)
 • U8G_DRAW_LOWER_LEFT (ناحیه سوم بیضی)
 • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT ( ناحیه چهارم بیضی)
 • U8G_DRAW_ALL

 

drawTriangle

توسط این ماژول می‌توان یک مثلث را سم کرد. ساختار کلی تابع به صورت زیر می‌باشد:

drawTriangle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2)

پارامترها:

x0 :مختصات راس x0 در راستای محور x ها

x1 :مختصات راس x1 در راستای محور x ها

x2 :مختصات راس x2 در راستای محور x ها

y0 :مختصات راس y0 در راستای محور y ها

y1 :مختصات راس y1 در راستای محور y ها

y2 :مختصات راس y2در راستای محور y ها

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }

void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawTriangle (14, 9, 45, 32, 9, 42);
  u8g.drawTriangle (14, 55, 45, 33, 9, 43);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو Arduino

عمل‌کرد تابع drawTriangle

درباره نویسنده

علیرضا قربانی

علیرضا قربانی هستم دانشجوی مهندسی پزشکی. چیزهای خیلی زیادی رو در دنیا دوست دارم. یک گیک هستم و یشه گفت یک هکر. نه به معنی دزدی پسورد و ایمیل مردم. به معنی عشق به دونستن و عشق به تحقیق درباره خیلی از چیزهایی که می بینم و می‌شنوم. اگر بخوام علاقه‌مندی‌ درجه یکم رو نام ببرم میتونم بگم برنامه نویسی و بعد از اون امبدد سیستم ها.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه