نمایشگر OLED پروژه های آردوینو

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino
نوشته شده توسط علیرضا قربانی

آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم

در قسمت سوم به آموزش ادامه توابع کتابخانه  U8glib می‌پردازیم.در ادامه با مرحع تخصصی آردوینو ، دیجی اسپارک همراه باشید.

drawCircle

این تابع وظیفه رسم یک دایره را بر عهده دارد و دارای دو ساختار می‌باشد:

ساختار اول:

drawCircle(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad)

توسط این ساختار دایره‌ای به مرکز مختصات x و y و به شعاع rad رسم می‌شود.

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }

void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawCircle (20, 20, 14);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }

در مثال بالا دایره‌ای به مرکز  x=20 , y=20 و شعال ۱۴ رسم می‌شود.

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawCircle

 

نذکر: قطر دایره ۲برابر شعاع دایره به علاوه ۱ می‌باشد.

 

ساختار دوم :

drawCircle(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad, uint8_t opt )

این ساختار تقریبا شبیه ساختار فوق می‌باشد با این تفاوت که با استفاده از این تابع می‌توان قسمت خاصی از دایره را رسم نمود. برای مثال می‌توان ربه اول یا دوم ، سوم و یا چهارم را رسم نمود.

مقدایر مجاز برای opt :

 • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT  ربع اول ( بالای دایره سمت راست)
 • U8G_DRAW_UPPER_LEFT   ربع دوم ( بالای دایره سمت چپ)
 • U8G_DRAW_LOWER_LEFT ریع سوم دایره ( پایین دایره سمت چپ )
 • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT  ربع چهارم ( پایین دایره سمت راست )

 

آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

 

 

مثال:

توط قطعه کد زیر بع اول دایره‌ای(قسمت بالای دایره سمت راست) به مرکز x=20 و y=20 و شعاع ۱۴ رسم می‌شود:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }

void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawCircle (20, 20, 14 ,U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawFrame

 

 

drawDisc

این تابع یک قرص ( دایره‌ای تو پر ) را رسم می‌کند و دارای دو ساختار می‌باشد:

ساختار اول:

drawDisc(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad)

توسط این ساختار قرصی به مرکز x0 و y0 و شعال rad می‌توان رسم نمود.

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawDisc(20, 20, 14 );
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل کرد تابع drawDisc

 

 

ساختار دوم :

drawDisc(u8g_uint_t x0, u8g_uint_t y0, u8g_uint_t rad, uint8_t opt )

توط این تابع می‌توان قرصی از ربع دایره را به شعاع rad و به مرکز x0 , y0 رسم نمود.

مقادیر زیر می‌توانند به عنوان آرگمان opt قرار گیردند :

 • U8G_DRAW_UPPER_RIGHT  ربع اول ( بالای دایره سمت راست)
 • U8G_DRAW_UPPER_LEFT   ربع دوم ( بالای دایره سمت چپ)
 • U8G_DRAW_LOWER_LEFT ریع سوم دایره ( پایین دایره سمت چپ )
 • U8G_DRAW_LOWER_RIGHT  ربع چهارم ( پایین دایره سمت راست )

 

مثال:

#include <U8glib.h>
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g (U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup ()
 {
 u8g.setFont (u8g_font_timB10);
 }
void loop ()
 {
 //حلقه رسم
 u8g.firstPage ();
 do {
  u8g.drawDisc(20, 20, 14 ,U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  } while ( u8g.nextPage () );
 delay (1000);
 }
آموزش راه اندازی ماژول نمایشگر OLED در آردوینو arduino

عمل‌کرد تابع drawDisc

 

 

 

درباره نویسنده

علیرضا قربانی

علیرضا قربانی هستم دانشجوی مهندسی پزشکی. چیزهای خیلی زیادی رو در دنیا دوست دارم. یک گیک هستم و یشه گفت یک هکر. نه به معنی دزدی پسورد و ایمیل مردم. به معنی عشق به دونستن و عشق به تحقیق درباره خیلی از چیزهایی که می بینم و می‌شنوم. اگر بخوام علاقه‌مندی‌ درجه یکم رو نام ببرم میتونم بگم برنامه نویسی و بعد از اون امبدد سیستم ها.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۱ دیدگاه