دسته بندی -کنفرانس

مطالب و اخبار کنفرانس های مربوط به پیشرفت های تکنولوژیکی در این شاخه قرار می گیرد.