آموزش ماژول تیلت جیوه MagicLight Cup

ماژول Sim800L بخش دوم تماس صوتی

اینترنت اشیاء IOT

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء عملی پروژه های آردوینو

ارتباط آردوینو با نرم افزار اینترنت اشیاء Node Red با پروتکل MQTT

پروتکل MQTT روش تبادل پیام مناسب برای بستر اینترنت اشیاء IOT است. پروتکل MQTT بسیار سبک و کم حجم است، همین دو ویژگی به همراه امنیت قابل توجه این پروتکل، باعث شده انتخاب مناسبی برای پروژه‌های اینترنت اشیاء IOT باشد. این پروتکل...