آموزش ساخت ردیاب با آردوینو GPS

آموزش افزودن عکس نرم افزار node red

اینترنت اشیاء IOT

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء عملی پروژه های آردوینو

کنترل در ورودی با اینترنت اشیاء IOT و چت آیدی ربات تلگرام Arduino

حدود سال‌های ۱۳۸۶ بود که دوستی از من درخواست مشاوره در زمینه هوشمند سازی نمود. ایده‌ای که در سر داشت از این قرار بود، که عبور و مرور آپارتمان مسکونی اش را بتواند از راه دور مدیریت کند. به عنوان مثال وقتی که در شهر محل سکونت حضور...